Прилепите и строежа на пътища
СТРОЕЖ НА ПЪТИЩА

Към планирането и изграждането на пътна инфраструктура трябва да се подхожа внимателно, тъй като тя може да окаже многостранно влияние на различни видове, обитаващи района на инвестиционното намерение или преминаващи през него при своето придвижване.

Сериозно е въздействието на пътищата и върху прилепите - пътищата могат да разрушат местообитание, летателен коридор, ловна територия и/или миграционен път на популациите от прилепи в района.

Ето защо при изграждането на такава инфраструкутра е изключително важно да бъдат направени съответните Екологични оценки, които да отчитат значението на всички групи растения и животни.

ЕКОЛОГИЧНИ ОЦЕНКИ
Строежът на пътна инфраструктура е скъпо струващ комплексен проект, който преминава през фази на предпроектни проучвания, техническо планиране, изпълнение и въвеждане в експлоатация.
• В процедурата по ОВОС (Оценка за въздесйтвие върху околната среда) трябва да бъде задължително зададено и проучване на съществуващите алтернативи за преминаване на новото трасе.
• Докладът трябва да установи съществуващите прилепни убежища за всяка от алтернативите, както и местоположението на основните ловни местообитания на всеки от установените видове.
Методи за изследване – изследването трябва да покаже степента, с която пряко или косвено ще бъдат засегнати всички видове. Методите за изследване включват теренни посещения по трасето на всички алтернативи, търсене на убежища на колонии, слагане на мрежи в ловните коридори, използване на ултразвукови детектори (ако става дума за открити местообитания) и радиопроследяване на видовете с най-висок консервационен статус, с цел установяване местата за тяхното хранене и пътищата за достигането им. Видов списък, който трябва да съдържа данни и за относителната им численост, значимите убежища и сравнителна таблица за степента, с която ще бъдат повлияни от строежа и експлоатацията на обекта.

Препоръки за избягване и намаляване на въздействието върху прилепите при изграждане на пътища
• Крайната цел е да не бъде позволено проектът да прекъсне денонощните хранителни и сезонни миграции, както и по време на строежа и експлоатацията да причинява висока смъртност на летящите и ловуващи прилепи и други диви животни.
• Върху работната карта трябва да бъдат указани най-подходящите места за изграждане на по-широки подлези или надлези, както и участъците, където естествената растителност трябва да се запази или ако не съществува, да се предвиди засаждането на нови ивици с дървета и храсти в безопасна близост до пътя.
• Лампи за осветление не трябва да се поставят в участъци, които попадат в летателен коридор или са близо до хранително местообитание.
• Където е уместно, трябва да бъдат поставени защитни/насочващи стени, които имат и шумоизолираща роля и като цяло намаляват смъртността на диви животни по пътищата. 

При строеж на нови пътища, които пресичат установени летателни коридори, съществуващите насочващи растителни ивици трябва да бъдат задължително променени с цел отвеждането на прилепите към новоизградените подлези и
мостове.
Инсталирането на допълнителни осветителни тела в райони където новият път пресича съществуващи летателни коридори ще намали значително риска от сблъсъци Строежът на широки мостове за преминаване на диви животни
под натоварени пътни артерии трябва да бъде задължително обвързано с изграждането на отвеждащи растителни пояси/ ивици с цел естествено насочване на летателните коридори на прилепите към районите където се изграждат мостове.
Тунелите трябва да бъдат изградени в местата, където новото трасе пресича установен важен летателен коридор. Изграждането на отвеждащи ивици от дървета и храсти със сигурност ще улесни прилепите в намирането на местата за безопасно пресичане Широките мостове, под които могат да преминават и второстепенни пътища позволяват на много видове прилепи и други животни да преминават безпрепятствено под натоварените пътни артерии.
 
Виж Зелени Балкани във Facebook