Новини

[01-10-2019] Октомври – месец на прилепите
Прилепите са единствените летящи бозайници. Погрешно е схващането, че прилепите не виждат, напротив имат си очи, но много по-съвършено е ориентирането в тъмното чрез ехолокация. Прилепите използват ултразвуци, които ние, хората не чуваме, за да сканират околната среда и да търсят храна или пък да комуникират помежду си.

В Европа се срещат 35 вида прилепи, като България предоставя местообитания за зимуване, размножаване и хранене на 33 от тях! Всички те са редки и защитени видове, с голямо природозащитно значение. Европейските видове са изцяло насекомоядни видове, като по този начин незабелязано помагат за намаляване на числеността на комари, скакалци и други вредители в селското стопанство. Всички прилепи в България за защитени от Закона за Биологичното разнообразие. Освен това 13 от тях попадат в списъка с видовете за опазване в екологичната мрежа Натура 2000. Основната цел на Директивата за Хабитатите е „да гарантира по-нататъшното съществуване или евентуалното възстановяване до благоприятен консервационен статус на тези типове природни местообитания на видовете в техния естествен район на разпространение“.

В Приложение 2 са включени 13 вида прилепи: Rhinolophus blasii, Rh. euryale, Rh. ferrumequinum, Rh. hipposideros, Rh. mehelyi, Barbastella barbastellus, Miniopterus schreibersii, Myotis bechsteinii, M. blythii, M. capaccinii, M. dasycneme, M. emarginatus и M. myotis.

Задължение на страните членки на ЕС да гарантират съответстващо опазване на тези видове и техните местообитания особено в местата от екологичната мрежа НАТУРА 2000.

Унищожаването на естествените местообитания и убежища на прилепите, както и неконтролируемото използване на инсектициди, са причинили драстично намаляване на числеността им в много страни.
Това налага и предприемането на спешни консервационни мерки за тяхното опазване.

През 1989 година като част от дейността на Зелени Балкани е създадена „Групата за изследване и защита на прилепите”. От тогава до момента експертите в групата работят по редица дейности свързани с проучването и защитата на прилепите и техните местообитания, както и с изграждане на капацитет от нови експерти.

Как мога да помогна?
- Като участвате в дейностите ни по мониторинг на прилепи
- Като участвате в организирането на Нощта на прилепите
- Като участвате в информационните кампании за прилепите (презентации, разпространение на информационни материали и пр.).
- Като убедите повече хора за ползата от прилепите и факта, че те са интересни и редки животни
- Като дарите средства за опазване на лешоядите в България. За повече информация виж ДАРЕНИЯ.


Зелени Балкани са член на международната организация BatLife Europe.


 
 
Виж Зелени Балкани във Facebook