Новини

[07-08-2020] Мониторинг на прилепи в ЗЗ „Брестовица“, като част от лятната академия за доброволци на Зелени Балкани
Като част от лятната академия за доброволци на Зелени Балкани, в сряда бе проведено посещение на терен, целящо да запознае участниците с прилепите и извършването на теренни проучвания в границите на защитена зона. Мониторингът бе проведен на територията на защитена зона Брестовица (BG0001033), от експерти и с разрешително от МОСВ.

Трябва да отбележим, че всички прилепи в България са защитени видове и за проучването им е необходимо специално разрешително. По време на проучването се записват индивидуалните биометрични данни и се освобождават бързо без да им се навреди.

Биометричните данни на 2 прилепа от вида ръждив вечерник (Nyctalus noctula) бяха записани от доброволците в бланки, като в последствие сами ще изготвят отчет за извършените дейности, който ще бъде предоставен на РИОСВ–Пловдив. В близост до мрежата бе поставен и ултразвуков детектор, който улавя и записва звуците на прилепите. Така наречената акустична идентификация се базира на изготвянето на сонограмен анализ, представящ графично изображение на ехолокационните звуци на прилепите. Така представена „формата“ на звука е индивидуална за отделните видове прилепи и позволява да бъдат определени, без да ги виждаме.

* За прилепите
България приютява 33 от всичките 35 вида прилепи, срещащи се в Европа. Всички тези видове са редки и защитени от Закона за биологичното разнообразие, за чието опазване се обявяват зони от екологичната мрежа Натура 2000. Прилепите са от ключово значение за екосистемите и са изключително полезни видове, хранещи се само с насекоми, повечето от които вредители.

* Повече за ЗЗ "Брестовица"
Защитена зона по Директивата за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна. Включва местообитания със значително средиземноморско влияние и опазва една от малкото останали жизнени популации на сухоземни костенурки в района на планините, обграждащи Горнотракийската низина. Обхваща част от хълмистата предпланина на Родопите на юг от Перущица, Брестовица и Първенец. Зоната е застрашена от плановете за строеж на микро ВЕЦ-ове, които разрушават крайречните местообитания; от западане на екстензивната паша, обусловила съществуването на полуестествени сухи тревни и храстови местообитания, и съответно най-добрите местообитания за сухоземните костенурки.

Лятната академия на Зелени Балкани включва обучения, работа на терен и в офис, като доброволците ще получат сертификат за положения труд.
В рамките на теренното проучване, доброволците добиха знания за прилепите и тяхната биология, методите за проучване и събиране на информация. Сами обработиха снимковия материал и информацията за новината.


Всеки желаещ, може да заяви участието си в академията за град Пловдив на следната форма:  https://forms.gle/mVZ7EEHE84VtMSZu6

За допълнителна информация:
Анелия Павлова  – тел. 0899269576, e-mail: apavlova@greenbalkans.org
Полина Христова – тел. 0882508721, e-mail: phristova@greenbalkans.org

Информационните дейности са в рамките на проект:

 
 
Виж Зелени Балкани във Facebook