Новини

[01-10-2020] Октомври - месец на прилепите
Избрахме да посветим месец октомври на прилепите, поради това че до края на месеца се провежда информационната кампания "Нощ на прилепите" в различни населени места в страната.

Странният вид и потайният начин на живот на прилепите, както и това, че се ориентират в тъмното винаги е привличало вниманието на хората. В някои култури прилепите са били обожествявани, докато в християнската култура например, демоните са били изобразявани с прилепски крила (за разлика от ангелите, които са рисувани с крила на птица). Това вероятно е продиктувано от инстинктивния страх от неизвестното, от нощта, от странния вид и потаен живот на прилепите.
Всъщност "черният имидж на прилепите" е напълно незаслужен. Те са изключително полезни. Прилепите, срещащи се в България се хранят изцяло с насекоми и изяждат огромно количество вредители, а в световен мащаб те имат ключова роля в екосистемите и без тях те не биха могли да съществуват. Много видове растения, които се използват за храна, лекарства и прочие не могат да оцелеят без прилепите, които ги опрашват или разпространяват семената им.

В Европа се срещат 35 вида прилепи, като България предоставя местообитания за зимуване, размножаване и хранене на 33 от тях! Всички те са редки и защитени видове, с голямо природозащитно значение. Европейските видове са изцяло насекомоядни видове, като по този начин незабелязано помагат за намаляване на числеността на комари, скакалци и други вредители в селското стопанство. Всички прилепи в България за защитени от Закона за Биологичното разнообразие. Освен това 13 от тях попадат в списъка с видовете за опазване в екологичната мрежа Натура 2000. Основната цел на Директивата за Хабитатите е „да гарантира по-нататъшното съществуване или евентуалното възстановяване до благоприятен консервационен статус на тези типове природни местообитания на видовете в техния естествен район на разпространение“.
В Приложение 2 са включени 13 вида прилепи: Rhinolophus blasii, Rh. euryale, Rh. ferrumequinum, Rh. hipposideros, Rh. mehelyi, Barbastella barbastellus, Miniopterus schreibersii, Myotis bechsteinii, M. blythii, M. capaccinii, M. dasycneme, M. emarginatus и M. myotis.
 
 Повече за кампанията "Нощ на прилепите":
Инициативата за честване на събитието е на Секретариата на  EUROBATS – Споразумението за опазване на европейските видове прилепи. Отбелязана за първи път през 1990 г. във Франция и Полша, днес Европейската нощ на прилепите се организира в повече от 30 държави, сред които и България. През 2012 г., за първи път към събитието се присъединиха и САЩ, Филипините, Азербайджан, Израел, Тунис, Украйна и Ливан. С това Нощта на прилепите се превръща в международна проява, надхвърляща мащабите на „Стария континент“, която цели да запознае повече хора с уникалния начин на живот и голямата значимост на едни от най-интересните животни на планетата - прилепите. Обичайно западните държави отбелязват нощта на прилепите в последния уикенд на август, но в България всички все още сме във ваканция. ето защо изчакваме учениците да започнат училище и след 15 септември се разгръща информационната кампания – Нощ на прилепите. 
 
Зелени Балкани са член на международната организация BatLife Europe, с подкрепата на KFFOE (Austrian Coordination Centre for Bat Conservation and Research). BatLife Europe имат ежегодна инициатива прилеп на годината, който този път е широкоухия прилеп (B. barbastellus).
 
Как мога да помогна?
- Като участвате в дейностите ни по мониторинг на прилепи
- Като участвате в организирането на Нощта на прилепите
- Като участвате в информационните кампании за прилепите (презентации, разпространение на информационни материали и пр.).
- Като убедите повече хора за ползата от прилепите и факта, че те са интересни и редки животни
- Като дарите средства за опазване на прилепите в България. За повече информация виж ДАРЕНИЯ.

За контакти:
Елена Стоева - ръководител проект, тел.0887574699,  etilova@greenbalkans.org
Анелия Павлова - координатор, тел. 0899269576, apavlova@greenbalkans.org

Информационните дейности са част от проект:
 
Виж Зелени Балкани във Facebook