Новини

[22-06-2021] Образователен мониторинг на Марица с ученици от ОУ “Райна Княгиня“
В края на юни се събрахме отново с учениците от ОУ „Райна Княгиня“ и техния преподавател по биология – г-жа Моника Тенева, за да наблюдваме биоразнообразието на р. Марица, част от Натура 2000.

Този път се събрахме с учениците от 7-ми клас на северния бряг на река Марица. Екипът на Зелени Балкани подготви зрителни тръби и бинокли, с които младите природолюбители да наблюдават зеленогалвите патици, фиш ( вид патица), малка бяла чапла и други.

Анелия от Зелени Балкани разказа за защитените видове като малкия корморан, прилепите, а и за другите водолюбиви защитени видове, които не се срещат по Марица - като червеногушата гъска и гривестата рибарка. Сподели и за важното значение на река Марица като биокоридор.

На гости на открития урок беше и операторът на Хоби тв, който засне кадри за репортажа, който може да видите тук:
https://www.youtube.com/watch?v=KC6_crYu-OM

Благодарим за доброто сътрудничество с г-жа Тенева и ръководството на ОУ „Райна Княгиня“, Пловдив!


Допълнителна информация:
Натура 2000
Натура 2000 е най-мащабната координирана мрежа за опазване на природата. Повече от 30 % от територията на България попада в обхвата на мрежата – 120 защитен зони за опазване на дивите птици и 234 защитени зони за опазване на природните местообитания.

Червеногуша гъска
Червеногушата гъска е световно застрашен и защитен вид, обект на опазване от екологичната мрежа Натура 2000. България е важно място за опазването на вида – почти цялата световна популация прекарва зимата в района на Приморска Добруджа.
 
Малък корморан
Само с няколко гнездовища в страната, малкият корморан е един от трите вида корморани, срещащи се в България. Видът е тясно свързан с водоеми и гнезди колониално, което го прави уязвим на безпокойство. Един от видовете най-силно застрашени от изчезване, поради което е строго защитен и обект на опазване от екологичната мрежа Натура 2000.

Прилепи
В България се срещат 33 от всички 35 вида прилепи за Европа и са от ключово значение за екосистемите. Всички те са защитени от Закона за биологичното разнообразие, а горските и подземните местообитания на видовете са защитени зони от екологичната мрежа Натура 2000.


За контакти:
Анелия Павлова – Координатор, тел. 0899269576, apavlova@greenbalkans.org
Полина Христова – Специалист комуникации, тел. 0882508721, phristova@greenbalkans.org

 
Виж Зелени Балкани във Facebook