Новини

[11-01-2021] Съвместна викторина на Зелени Балкани и Kaufland България в подкрепа на защитените видове
В края на изминалата 2020 година Kaufland България и Зелени Балкани обединиха усилия в информационна кампания за защитените видове, чиято цел е образователна, но също и финансова подкрепа за природозащитните дейности на Зелени Балкани. Kaufland България дари 4148 лева в подкрепа на защитените видове, за които работи Зелени Балкани, по време на потребителската програма „Зооландия“.

Екипът на Зелени Балкани от проект „Натура 2000 в България – Нови хоризонти” подготви интересни факти за видовете, с които в продължение на 8 седмици на уеб сайта на Кауфланд гражданите се запознаваха с гривестата рибарка, прилепите, белоглавия лешояд, брадатия лешояд, червеногушата гъска, малкия корморан, китоподобните, белия щъркел, а също и защо трябва да опазваме техните местообитания, част от Натура 2000.

Заедно с предоставената  информация, присъстваха по 2 въпроса, на които всеки участник имаше възможност да отговори. Основен принос за събраната сума имат всички 4148 потребители, които са посетили платформата и са участвали в играта с тематични въпроси. За всеки участник, попълнил въпросника, Kaufland България дари по 1 лв. в подкрепа на дейностите по възстановяване и опазване на редките видове животни в България. В края на всяка седмица под формата на томбола двама от участниците дали верен отговор получаваха комплект информационни материали от Зелени Балкани в туристическа раница, предоставена от Kaufland България. А в последните дни на кампанията един от участниците спечели голямата награда – семейна палатка и едногодишен абонамент за образователната платформа „Уча се“, осигурени от Kaufland България. Имената на печелившите може да прочетете ТУК.

Благодарим на всички дългогодишни съмишленици и нови приятели, които подкрепиха инициативата!
 
Натура 2000

Натура 2000 е най-мащабната координирана мрежа за опазване на природата. Повече от 30 % от територията на България попада в обхвата на мрежата – 120 защитен зони за опазване на дивите птици и 234 защитени зони за опазване на природните местообитания.

Гривеста рибарка
В България гривестата рибарка гнезди единствено на Поморийско и Атанасовско езеро. Благодарение на години усилен труд, днес популацията на вида в Поморийско езеро е най-голямата на Балканския полуостров. Вписана като застрашен вид и включена в Директивата за птиците, гривестата рибарка и нейните местообитания са обект на опазване от екологичната мрежа Натура 2000.

Прилепи
В България се срещат 33 от всички 35 вида прилепи за Европа и са от ключово значение за екосистемите. Всички те са защитени от Закона за биологичното разнообразие, а горските и подземните местообитания на видовете са защитени зони от екологичната мрежа Натура 2000.

Белоглав лешояд
Широко разпространен и многоброен в миналото, в края на миналия век белоглавият лешояд е с едва 1–2 активни гнезда само в Източни Родопи. Благодарение на усилията на природозащитни организации, днес популацията на вида нараства и можем да го видим в Стара планина, Източни Родопи и Кресна. Видът и неговите местообитания се опазват от екологичната мрежа Натура 2000.

Брадат лешояд
Брадатият лешояд – обект на защита от екологичната мрежа Натура 2000. Символ на българската природозащита, но изчезнал от фауната на България вид още през 60-те години. Някогашните му местообитания са защитени зони от Натура 2000.

Червеногуша гъска
Червеногушата гъска е световно застрашен и защитен вид, обект на опазване от екологичната мрежа Натура 2000. България е важно място за опазването на вида – почти цялата световна популация прекарва зимата в района на Приморска Добруджа.

Малък корморан
Само с няколко гнездовища в страната, малкият корморан е един от трите вида корморани, срещащи се в България. Видът е тясно свързан с водоеми и гнезди колониално, което го прави уязвим на безпокойство. Един от видовете най-силно застрашени от изчезване, поради което е строго защитен и обект на опазване от екологичната мрежа Натура 2000.

Китоподобни
В Черно море се срещат 3 вида китоподобни – афала, обикновен делфин и морска свиня, ендемични за нашето море. Преследвани в миналото, днес не се знае много за състоянието на популациите на трите вида. Афалата и морската свиня са обект на защита от екологичната мрежа Натура 2000, за чието опазване се обявяват морски защитени зони.


За контакти:
Анелия Павлова – Координатор Зелени Балкани
Тел. 0899269576, e-mail: apavlova@greenbalkans.org

 
 
Информацията за защитените видове е подготвена от екипа на проект:
 
Виж Зелени Балкани във Facebook