Новини

[13-02-2017] Съвместни действия на неправителствените организации и Община Бургас за опазване на защитените видове, обитаващи сгради Съвместна проверка на представители на Българска Фондация Биоразнообразие, Зелени Балкани и БДЗП бе извършена на предвидени за саниране сгради в Бургас като част от Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради. 
Целта на проверката бе да се установи пригодността на сградите като местообитания на защитени видове (прилепи, бързолети) и да се определят най-предпочитаните от тях типове сгради.
Еколозите ще предложат конкретни мерки за смекчаване на щетите върху популациите на защитените видове и техните местообитания по време на санирането, на базата на които Община Бургас пилотно ще приложи някои от тях за компенсиране на щетите.
 
В Бургас има условия на диалог и готовност да бъдат предприети конкретни мерки за решаване на проблема със защитените видове, които обитават сгради в населените места и ще бъдат засегнати от санирането им по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради. Още през януари се проведе среща с представители на Община Бургас, РИОСВ Бургас, Българска Фондация Биоразнообразие и БДЗП, за да се разгледа проблемът със санирането и опасността за популациите на прилепи и бързолети. От Общината изразиха желание да се приложат мерки, ако еколозите предложат лесно  изпълними такива и съдействат при определяне на местата и начина за прилагането им.

Потърсена бе експертна помощ от „Зелени Балкани“ и в началото на февруари бе проведена съвместна проверка на представители на БФБ и БДЗП, за да се установи пригодността на сградите като местообитания на защитени видове (прилепи, бързолети) и да се определят най-предпочитаните от тях типове сгради.

По време на проверката бяха обходени 6 типа блокове, подлежащи на саниране. За всеки от тях бе направена оценка за неговата пригодност като местообитание на защитени видове, описани бяха видовете, които потенциално обитават такъв тип блокове, както и мерките, които могат да бъдат предвидени за тяхното опазване. За целта се използва методологията на Словашката организация BROZ (преведена от МОСВ), която детайлно разглежда санирането и предлага разнообразни мерки за опазване на защитените видове, обитаващи сгради в населени места – къщички, кутии, процепи, мрежи и др.
След проверката на НПО бяха проведени още две срещи на място в Община Бургас, за запознаване на общинските власти с констатациите на специалистите и техните препоръки. От една страна е нужно да се предприемат промени на национално ниво, които да гарантират задължителна оценка за числеността на защитените видове като част от цялостното техническо обследване на сградите и въвеждане на мерки и компенсации. От друга страна на този етап да се изиска съдействие от изпълнителите да приложат някои от конкретните мерки като изработване и монтиране на къщички за прилепи и бързолети, запазване на възможностите за  гнездене в подпокривните вентилационни отвори, чрез монтирането на модифицирани решетки. Желателно е санирането да се осъществява извън размножителния период на бързолетите и извън периода на зимуване на прилепите.
 
От Община Бургас от своя страна изразиха своята готовност да бъдат първата община в България, която ще съдейства за  поставянето на къщички за прилепи и бързолети, които да компенсират загубата на убежищата им, причинена от санирането.  В момента, с Общината се консултира на кои конкретни блокове могат да бъдат поставени такива (по модел на правените в Словакия).
 
Зелени Балкани, Българска Фондация Биоразнообразие и БДЗП изразяват своята благодарност за отзивчивостта и разбирането на Община Бургас, относно проблема с Програмата за енергийна ефективност и в частност факта, че в нея не е предвидено наличието на защитени видове в сградите и опасността от нарушаване на Закона за биологичното разнообразие по време на санирането. Изказваме своята готовност да продължим съвместната ни работа с оглед на това да бъдат предприети пилотни мерки за опазване на редките видове, които да бъдат приложени и в други общини. Крайната цел на специалистите е промяна на регламентите, свързани със санирането, за да може изпълнението на целите на програмата да не противоречи на опазването на защитените видове и да гарантира тяхното опазване.

За допълнителна информация:
Елена Стоева, Група за опазване на прилепите и пещерите - Зелени Балкани, моб. тел. 0887574699, e-mail: etilova@greenbalkans.org

  
Виж Зелени Балкани във Facebook