Новини

[03-04-2018] Гражданите могат да помогнат за събиране на данни за защитените видове, обитаващи сгради
Скъпи приятели,
Както знаете дейностите по саниране на сградите /които сами по себе си са чудесни/ представляват потенциална опасност за прилепи и птици, обитаващи санираните сгради.

При безпокойство те напускат фугите, с изключение на следните - уязвими за тях периоди:
За птиците - това е периода на отглеждане на малките - между май и август, когато те имат яйца или нелетящи, които при санирането биват буквално "зазиждани живи".
За прилепите - това са периода на зимуването - от ноември до февруари, когато те са в състояние на зимен сън и не могат да напуснат фугите. Също така някои видове прилепи се размножават в цепнатини или под мазилки на сгради, като техните малки също не биха могли да напуснат сградите.

Унищожаването на защитени видове е забранено от Закона за биологичното разнообразие, но за съжаление, все още, в страната ни не са предприети мерки, които да гарантират опазването на защитените видове или компенсиране на унищожените им местообитания.

Ето защо, Зелени Балкани, като част от проекта си „Диви съседи“ – опазване на редките видове, обитаващи сградите в Стара Загора“, финансиран по програма „Ти и Лидл за по-добър живот“, разработиха настоящата онлайн форма за въвеждане на информация за наличието на защитени видове в сгради.

Идеята е - от една страна да бъдат събрани данни на национално ниво за броя индивиди, които /евентуално/ стават жертва на санирането /или чиито местообитания се унищожават/.
Другата ни цел е да бъдат информирани отговорните по закон институции, които би следвало да предприемат мерки за опазването на защитените видове.

Събирането на тази информация  е от огромно значение за бъдещото решаване на проблема, като същевременно ще продължим работата си, съвместно с другите експертни организации, институциите и гражданите, за решаване на проблема. Целта ни е, на първо място наличието на защитени видове да бъде оценяване, като обследването на сградите от експерти да е етап от задължителното проектиране и планиране на санирането. Когато е възможно, експертите да предвиждат мерки, които да гарантират опазването на самите индивиди, а проектът да включва поставянето на къщички, които да компенсират унищожените местообитания на видовете.

Зелени Балкани са инициатори и част от Междуведомствена работна група, която работи по темата и се надяваме да постигнем напредък, за да може по-малко защитени видове да стават жертва на санирането и по този начин да продължат да изпълняват своята уникална екологична функция - в полза на нас - хората.

Молим всички граждани, които желаят да съдейтват за решаването на проблема да проведат наблюдения и да попълнят формата тук http://www.greenbalkans.org/prilepi/indexdetails.php?menu_id=120

Ако имате препоръки за нейното подобряване - не се колебайте да ни търсите:
Елена Стоева, Ръководител на проект Светло бъдеще за черния лешояд LIFE14 NAT/BG/649,
моб. тел. 10887574699,
e-mail: etilova@greenbalkans.orgДейността е част от Проект „Диви съседи“ – опазване на редките видове, обитаващи сградите в Стара Загора“, финансиран по програма „Ти и Лидл за по-добър живот“.

     


 
 
Виж Зелени Балкани във Facebook