Новини

[28-05-2018] Зелени Балкани отбелязa Деня на НАТУРА 2000 с кампания в различни части на страната Зелени Балкани отбеляза  Деня на НАТУРА 2000 в различни обекти в цялата страна с цел да популяризира видовете и местообитанията от европейско консервационно значение.

В партньорство с други НПО и институции, Зелени Балкани се включи в международното честване със следните инициативи:

- гр. Белозем - участие в Международния фестивал на белия щъркел - 19ти май, от 10:00 до 17:00 часа, за контакт Дончо Киров - тел.: 0888515662;
- Ден на открити врати в Спасителния център за диви животни - 21ви май, от 11:00 до 16:00 часа, за контакт Христина Клисурова - тел.: 0886570053;
- Ден на отворени врати в Демонстрационният и информационен център на Зелени Балкани в с. Левка, Свиленград, Натура 2000 защитена зона Сакар - 21ви май, от  8:00 до 18:00 часа, за контакт Симеон Марин тел: 0889223173;
- Представяне на изложба за червеногушата гъска в Посетителски център - град Шабла - от 20ти до 30ти май, лице за контакт Даниела Тодорова - тел: 0882299036;
- Ден на отворени врати и представяне на изложбата за китоподобните бозайници в Посетителския център на Поморийско езеро  21ви май, от 11:00 до 16:00 часа, лице за контакт: Димитър Попов - тел.: 0885108712;
Посетителите имаха възможност да научат повече не само за китоподобните в Черно море от специализираната експозиция за тях, а и да наблюдаваха обитателите на солената лагуна чрез системаната за видеонаблюдение, изградена с помощта на инициативата "Ти и Лидл за по-добър живот".
- Изложба за прилепите в Природонаучен музей Пловдив  - град Пловдив - от 20ви до 30ви май, лице за контакт Светозара Казанджиева - тел.: 0886120449;
- Изложба за прилепите в Регионална библиотека "Захарий Княжевски" (ще бъде там до 20ти юни) и четене за деца на книжката "Приключенията на прилепа Дарки" - град Стара Загора, - на 21ви май, от 11:30 часа, лице за контакт: Елена Стоева - тел.: 0887574699.

На 21 май отбелязваме Европейския ден на НАТУРА 2000. Целта му да повиши осведомеността за нуждата от опазването на природните местообитания и на птиците, които ги обитават. Въпреки че мрежата от защитени зони има 24-годишна история със своите екологични, социални и икономически ползи, все още е добре позната само на много малка част от населението на Европа. Тази липса на осведоменост е един от главните проблеми при опазването на НАТУРА 2000.

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ
Натура 2000 е общоевропейска мрежа, съставена от защитени зони, целяща да осигури дългосрочното оцеляване на най-ценните и застрашени видове и местообитания за Европа в съответствие с основните международни договорености в областта на опазването на околната среда и биологичното разнообразие. Целта на тази екологична мрежа е да поддържа биологичното разнообразие съвместно с устойчивото регионално развитие, включително в икономически, социален и културен контекст. Местата, попадащи в екологичната мрежа, се определят в съответствие с две основни за опазването на околната среда Директиви на Европейския съюз – Директива 92/43/ЕЕС за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна (наричана накратко Директива за хабитатите) и Директива 2009/147/ЕС за опазване на дивите птици (наричана накратко Директива за птиците).
Понастоящем, Европейската Натура 2000 мрежа включва над 27300 зони, покриващи общо повече от 18% от територията на 28 Европейски държави. В момента националната мрежа Натура 2000 в България обхваща 114 зони за опазване на дивите птици и 228 зони за опазване на дивите местообитания, с покритие съответно 20,4% и 29,5% (общо покритие 33,8%). Основните проблеми, пред които е изправена страната ни във връзка с прилагането на Натура 2000 са недостиг на специализирана администрация за управление и контрол на зоните, липса на планове за управление, лесни процедури за смяна на ползването на земята, и недостатъчен капацитет за оценка и мониторинг на планове за развитие на територията на зоните.

За допълнителна информация:
Елена Стоева, Ръководител на проект Светло бъдеще за черния лешояд LIFE14 NAT/BG/649,
моб. тел.0887574699, e-mail: etilova@greenbalkans.org
 
Виж Зелени Балкани във Facebook